Iako situacija u gospodarstvu nije bajna pa je izuzetno teško naći sponzore, a cijene termina u dvoranama su sve veće - Izvršni odbor RŠ Vučići i dalje ostaje pri standardnim cijenama i u ovoj školskoj godini. 

- upisnina je 150,00 kn

- mjesečna članarina je 200,00 kn

  (plaća se 10 mjeseci - nema članarine za srpanj i kolovoz)

- jednokratna uplata godišnje članarine  = 1.800,00 kn

  

Upisnina se plaća prema članku 6. stavak 1. Ugovora o sportskom usavršavanju djeteta prilikom upisa ili obnove upisa na početku svake školske godine (bez obzira da li je dijete i ranije bilo član RŠ i bez obzira da li se članarina plaća obročno ili jednokratno).

Iz te upisnine škola podmiruje troškove nabave majica koje polaznici dobivaju prilikom fotografiranja, fotografiranje i izradu kalendara za iduću godinu, održavanje web stranice i tisak promotivnih materijala, nabavu nove opreme za rad s djecom, a oni su oslobođeni plaćanja kotizacije na turniru u organizaciji RŠ.

 

Molimo sve roditelje da redovno podmiruju svoje obveze prema školi kako bi mogli normalno funkcionirati.